Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, joka on voimassa 25.5.2018 alkaen. Käyttämällä palvelujamme tai verkkosivustojamme tai ottamalla meihin
yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Sisuste Siivonen Oy
Y: 0886452-4
Yrityksen aputoiminimi: Scandinavian Carpet Factory
Postiosoite: Takkointie 9, 03600 Karkkila.
Puhelin: 09 225 7010
sähköposti: tilaukset@sisuste-siivonen.fi

2. Rekisterin nimi 

Sisuste Siivonen Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään ja säilytetään pääasiassa tilausten
käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon liittyvissä asioissa sekä palvelun
edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat: asiakassuhteen hoito ja asiakasviestintä, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen, palveluiden toteuttaminen ja kehittäminen, markkinointi, palveluiden ja tuotteiden käytön seuranta ja analysointi ja tilastointi, liiketoiminnan kehittäminen, mielipide- ja markkinatutkimukset, markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen, palveluiden ja tuotteiden turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen, sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilötietoja pääasiassa asiakkaan itse antamien tietojen perusteella. Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi yhteydenottojen, verkkosivujen ja -palveluiden käytön perusteella sekä myyntitapahtumien yhteydessä. Tietoja kerätään myös verkkosivuilla ja verkkopalveluissa evästeiden avulla. Tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä ja muista tämän kaltaisia tietoja hallinnoivista lähteistä.

Pääasiassa tallennettavat tiedot ovat: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite, rekisteröitymistiedot, asiakassuhdetta ja sen hoitoa koskevat tiedot, tuote- ja tilaustiedot, palveluiden käyttöä koskevat tiedot, mahdolliset asiakkaan antamat suostumukset sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista
ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittelyssä mainitut tarkoitukset vaativat sekä esimerkiksi tilauksen toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat. Luovutamme tietoja tapauskohtaisesti palvelujen tuottamisen mahdollistamiseksi esimerkiksi maksunvälitys- ja kuljetusalalla toimiville yhteistyökumppaneillemme. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi kun verkkokaupasta tilataan tuote, joka maksetaan verkossa ja lähetetään kuljetusyhtiön kautta asiakkaalle.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, henkilötiedot suojataan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja säilytetään sekä manuaalisesti että sähköisesti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tietoja käsitellään lainmukaisesti ja luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja.

Emme luovuta tai paljasta henkilötietoja muille kuin sellaisille henkilöille ja tahoille (esimerkiksi kuljetusyritys), joiden on tarpeen tuntea kyseessä oleva tieto sovittua tarkoitusta varten (esimerkiksi paketin toimittaminen) ja joita sitovat sopimukset tai muut lakisääteidet velvollisuudet henkilötietojen luottamuksellisuudesta.

Tietoja säilytetään tiloissa ja tietokannoissa, joihin pääsy on vain ennalta määritetyillä henkilöillä.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden.

Rekisterissä olevalla henkiöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet ovat olemassa. Pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii.